НЗОК, а не болниците, да договаря лекарствата за онкоболни

НЗОК, а не болниците, да договаря лекарствата за онкоболни

Сдружението за развитие на Българското здравеопазване – национално представителна организация на пациенти, разпространи свое Становище по готвените промени в Закона за здравното осигуряване, касаещи цените и договарянето на лекарствата за болните с онкологични заболявания, прилагани в болниците. Ето и пълният текст:

Уважаеми народни представители,
Цитираните законопроект засягат два основни въпроса:
1. Възможността НЗОК и лечебните заведения да сключват договори и допълнителни споразумения, чрез електронни документи, връчвани, чрез системата за сигурно електронно връчване, регламентирана в Закона за електронното управление.
Подкрепяме предложението по принцип, но считаме, че не е необходима поправка в Закона за здравното осигуряване, за да се приложи на практика, защото със Закона за електронното управление, така или иначе вече е въведена и функционира система за сигурно електронно връчване. НЗОК и нейните договорни партньори могат да постигнат същия резултат, чрез допълнение към Националните рамкови договори за медицинска и дентална помощ, респективно договора между НЗОК и БФС. В допълнение на това ще отбележим нашето разбиране, че законът трябва да създава нови възможности за стопанска дейност, а не да ги ограничава. В този смисъл смятаме, че не е необходимо създаването на възможност за електронно подписване и размяна на документи да изключва възможността за хартиеното им подписване и размяна.

2. Със законопроекта се предлагат два варианта за решаване на проблема с различните цени на лекарствата за пациенти с онкологични заболявания, за болнична употреба.
Нашето мнение е, че и в двата варианта има интересни хрумвания, но няма да доведат до трайно решение на проблема, защото не засягат същината му.
Основната причина за различните цени, по които НЗОК заплаща лекарствата на болниците е в това, че всяка болница провежда отделна процедура за закупуването им. Ако това се запази, както е и в двата предлагани законопроекта, без значение дали тази процедура е обществена поръчка или не, цените на лекарствата, ще останат различни, защото зависят от множество различни фактори – време на провеждане, количества, промени в регистрация на лекарства и цени, явили се дистрибутори и много други. Каквито и законови ограничения да се налагат върху цените, освен, че не могат, дори теоретично, да постигнат еднаква цена, винаги ще съществува риска максималната, нормативно определена цена, да е твърде ниска, че това да води до тежки финансови загуби за доставчиците, което да ги принуди да прекратят предоставянето на този вид медицинска помощ или обратното да е твърде висока за някои от тях и това да води до ненужни разходи на НЗОК. И в двете хипотези, потърпевши пряко или косвено са пациентите. С други думи и двата законопроекта предлагат някаква форма на намаляване на загубите, а не премахването им, а риска от пазарни несъответствия си остава повишен.

Нашето дълбоко убеждение е, че за да се постигне еднаква цена и тя да е най-добра от гледна точка на публичните разходи, трябва да се прекрати практиката на договаряне на цените от отделните болници.
НЗОК може да договори пряко с производителя на съответното лекарство цена на доставка за цялата страна за определен период от време. Така болниците и дистрибуторите ще бъдат извадени от уравнението и възможността да влияят по какъвто и да е начин на крайната цена за НЗОК. Така освен еднаква за цялата страна ценна, ще се постигне и най-ниската възможна цена, защото НЗОК, явявайки се единствен купувач, ще може да поиска и да получи много по-значителна търговска отстъпка, отколкото биха получили няколко десетки болници за отделни малки поръчки.
НЗОК би могла да се разплаща директно на производителя на лекарството, в зависимост от броя на приложените и отчетени опаковки във всички болници в страната. НЗОК би могла също ако предпочитате, да се разплаща и с болниците, които да плащат на дистрибутори, а последните на производителите. И в двата случая ще има една и съща, възможно най-ниска цена за всички болници в страната, а кой вариант ще се избере е счетоводен, а не управленски проблем.
Това е единственото трайно решение на проблема.
Предложението ни не е нещо новаторско – същият подход се прилага аналогично от НЗОК вече две десетилетия по отношение на лекарствата за домашно лечение, частично или напълно платени от НЗОК.
Натрупаният опит на НЗОК означава и че освен всичко друго, предлаганото от нас решение може да бъде приложено незабавно, стига Вие да направите необходимата корекция в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.