КОНСЕНСУС ОТНОСНО ДИАГНОЗАТА, ЛЕЧЕНИЕТО И ПРОСЛЕДЯВАНЕТО НА БОЛНИ С ХРОНИЧНИ ВИРУСНИ ХЕПАТИТИ 2012

Този консенсус си поставя за цел да синхронизира със световните стандарти съществуващите диагностични критерии, както и да посочи осъществима в българските условия терапевтична стратегия за проследяване и лечение на пациентите с хронични вирусни хепатити. Той отразява моментното състояние на знанията ни за тази сложна и бързо развиваща се област и затова се осъвременява периодично съобразно последните данни от клиничните проучвания. Днес се приема, че около 350 милиона хора по света са инфектирани с вируса на хепатит В (HBV) и около 180 милиона - с вируса на хепатит С (HCV). Данните за България сочат до 5% честота на HBV и около 1,5% честота на HCV сред населението. Около 20% от болните с хроничен вирусен хепатит развиват чернодробна цироза с трайна загуба на трудоспособност и с нисък процент на преживяемост. Честотата на първичния рак на черния дроб при тези болни е висока (4-5% годишно). Отнесена към цялото население тя е 8 заболели на 100 000 души. Така представената статистика показва, че вирусните хепатити и усложненията им, представляват сериозен социален и икономически товар за обществото. ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ХЕПАТИТ В

Диагноза хроничен вирусен хепатит В:

КОНСЕНСУС ЗА ДИАГНОЗА, ЛЕЧЕНИЕ И ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА БОЛНИ С ХРОНИЧЕН ХЕПАТИТ С 2017 г.

Промените се базират на приетите EASL Recommendations on Treatment of Hepatitis C 2016. Диагноза Първа линия диагностичен тест за HCV инфекцията са anti-HCV антителата. Ако anti-HCV антителата са установени, HCV RNA трябва да се определи с чувствителен молекулярен метод. Генотиповете на HCV и подтиповете (1а или 1b) на HCV генотип 1 трябва да се изследват преди началото на лечението, тъй като определят избора на терапия. Отговор на лечението Крайна цел на терапията с DAAs е недоловима HCV RNA в кръвта чрез чувствителен анализ (≤ 15 IU/ml) на 12 седмици (SVR12) и/или на 24 седмици (SVR24) след края на лечението. Оценка на тежестта на чернодробната болест Чернодробната биопсия е основен метод за доказване степента на чернодробната фиброза. Тя е с валидност от 4 години. Чернодробната биопсия не се извършва при наличието на контраиндикации за нейното извършване, при доказана хистологично в миналото чернодробна цироза, при категорични клинични, лабораторни и инструментални данни за чернодробна цироза и на нейните усложнения, при болни на хемодиализа или с бъбречна трансплантация.

Индикации за лечение:

КАКВО Е ХЕПАТИТ.ЛЕЧЕНИЯ.

Хепатит – това е латинска дума, която означава възпаление на черния дроб, в следствие на което води до увреждане на органа.По данни на СЗО това е едно от най-често срещаните заболявания по света и всеки 12-ти човек е засегнат от него.

Хепатита, според причинителя му  може да бъде:

Вирусен хепатит - инфекция с някой от вирусите на Хепатит А, В, С, D, Е

Алкохолен хепатит – При хронична злоупотреба с алкохол.

Медикаментозен хепатит – Злоупотребата с някои медикаменти може да предизивка медикаментозен хепатит.

Автоимунен хепатит

Причинител за заболяването могат да бъдат и вродени нарушения в обмяната на веществата.