Други Отговори

На кого да се оплача, ако не съм доволен от медицинското обслужване?

Можете да подадете жалба до Регионалния център по здравеопазване, до Районната здравноосигурителна каса или до Регионалната етична комисия на Българския лекарски съюз или на Изпълнителна агенция "Медицински одит".

 

В кои случаи, фирмата трябва да има договор със служба по трудова медицина?

Във всички случаи, когато броят на служителите е повече от 5.

Какви лекарства мога да закупя без рецепта от аптеките?

При издаването на разрешението за употреба на всеки лекарствен продукт се определя дали се отпуска само по лекарско предписание или може да се отпусне и без рецепта. Министерството на здравеопазването издава бюлетин с пределните цени на всички лекарства отпускани без лекарско предписание.

За какви срокове се издават болничните листа?

Лекарите от спешна помощ могат да издават болничен лист за срок от три дни.
Лекуващият лекар (лекар по дентална медицина) може да издаде еднолично болничен лист за не повече от 14 дни без прекъсване и за не повече от 40 дни с прекъсване в рамките на една календарна година.
При лечение в болница, лекуващият лекар издава еднолично болничен лист за срока на лечение и срока на домашен отпуск, като последния не може да е по-дълъг от 30 дни.
Лекарската консултативна комисия може да издаде болничен лист за срок до 6 месеца без прекъсване.
Когато болничният лист продължава повече от 6 месеца без прекъсване или повече от 12 месеца в две последователни години с прекъсване, болничният лист се издава след контролен преглед от ТЕЛК.

Трябва ли да заплащам допълнително за получаване на болничен лист?

Не, не трябва

Може ли да бъде издаден болничен лист със задна дата?

Може, ако на тази дата е регистриран преглед.

Получаване на лекарства за домашно лечение извън списъците на НЗОК

По правило НЗОК заплаща напълно или частично лекарства за домашно лечение, включени в списъците по чл. 55(2), т.7 от Закона за здравното осигуряване. Лекарствата, които не са включени в тези списъци по правило се заплащат от пациента.
На практика огромната част от регистрираните за употреба лекарства в страната, не са включени в списъците на НЗОК.  Между тях има и такива, които са жизнено важни при определени заболявания и поради високата им цена са недостъпни за болните. Причината такива лекарства да не бъдат включени в списъците на НЗОК, могат да бъдат най-различни, като най-често са тежките бюркратични процедури или търговски интереси. Все пак Законът за здравното осигуряване е предвидил възможност всяко едно лекарство, което по условие се отпуска само с рецепта, да бъде заплатено от НЗОК. Тази възможност е уредена в член 56(2) от закона. За да бъде отпуснато лекарство по този ред е необходимо болният да подаде молба до Директора на РЗОК. Към молбата трябва да се приложи писмена обосновка от лекуващият лекар, относно необходимостта от лечение точно с този лекарствен продукт, както и цялата налична медицинска документация, относима по случая. Срокът за произнасяне на Директора е 30 дневен. Отказът му подлежи на обжалване по реда на АПК.

Отговорност на лекаря за причинени вреди

Лекарят носи отговорност за виновно причинени вреди на пациента. Вината се предполага и в хода на съдебен процес тежестта на доказване, че не е налице виновно поведение е на лекаря. Пациентът трябва да докаже, че има неправомерни действие при неговото лечение и че в резултат на тези действия е настъпила увреда, която може а бъде имуществена, неимуществена или съвкупност от двете. Неправомерното поведение включва нарушение на нормативни разпоредби или действия, които са в разрез със съвременните достижения на медицинската наука и практика. Нарушението може да е свързано с действие или бездействие, поради незнание или немарливо изпълнение на задълженията.

Важно е да се знае, че лекарят дължи грижа, а не резултат. Лошият изход от лечението, включително настъпване на смърт не влече непременно след себе си отговорност за лекаря. Ако са спазени изискванията на закона и лечението е проведено съобразно медицинската наука и практика, за лекаря не възниква гражданска отговорност.  
Има известни различия в това дали се претендира договорна или деликтна(по закон) отговорност на лекаря. Най-същественото от тях е, че при ангажиране на договорна отговорност не могат да се претендират неимуществени вреди.
В един съдебен процес може да се ангажира отговорност не само на лекаря, причинил вредата, но и на лечебното заведение, като възложител на работата.