ЦЕЛИ

aim final

 

 

 

1. Създаване на обществена подкрепа за развитие и усъвършенстване на българското здравеопазване:
 Провеждане на информационни кампании и образователни инициативи с цел повишаване на осведомеността и ангажираността на обществото към въпросите на здравеопазването.
2. Национално признание като водеща пациентска организация:
 Работа за утвърждаване на позицията на сдружението като ключов фактор в представляването на интересите на пациентите на национално равнище.
3. Развитие на мрежа от контакти с отговорните здравни и социални институции:
 Установяване на партньорства и връзки с ключови институции в сферата на здравеопазването с цел активно участие във вземането на решения и формулирането на политики.
4. Популяризиране на идеите и експертизата чрез дългосрочни медийни партньорства:
Сътрудничество с медийни платформи за популяризиране на инициативи, идеи и експертни становища, подкрепени от сдружението.
5. Повишаване на здравната и правната грамотност на пациентите и обществото:
 Провеждане на образователни програми и обучения с цел осигуряване на информиран избор във връзка със здравето и правата на пациентите.
6. Подобряване на достъпа и качеството на здравните и социалните услуги:
 Активно насърчаване на поставянето на пациента в центъра на системата и участието му във вземането на решения за подобряване на качеството и достъпа до здравни и социални услуги.
7. Развиване и имплементация на политики и стратегии за активно участие на пациентите:
 Работа в посока на създаване и реализация на политики, стратегии и услуги, които подчертават активното участие на пациентите във вземането на решения за тяхното здраве и лечение.
8. Превенция на дискриминацията:
 Съсредоточаване върху превенцията на дискриминацията във всички сфери, свързани с лечение, социални услуги, образование и работна среда.
9. Създаване на обществена подкрепа за развитието на здравното осигуряване:
 Изграждане на публична подкрепа и осведоменост за важността и необходимостта от устойчиво и ефективно здравно осигуряване.
10. Съдействие на пациенти при нарушени права:
  Предоставяне на съдействие и защита на правата на пациентите в случаи на нарушения, насърчавайки справедливост и равнопоставеност в системата на здравеопазването.