Здравно Осигуряване

Какъв е размерът на здравната вноска?

Размерът на здравната вноска се определя ежегодно със закона за бюджет на Националната здравноосигурителна каса. За 2014 г. размерът е 8% върху осигурителния доход. В случая се имат предвид не само доходите по трудовоправни отношения, но и всички доходи съгласно данъчната декларация на лицето, което се осигурява.

 

Къде се внасят здравните осигуровки?

Здравноосигурителните вноски се внасят в съответното териториално подразделение на Националната агенция по приходите. Вноските се внасят до 10 число на месеца следващ месеца, за който се отнасят. Вноските се плащат по банков път или с пощенски запис. Номерът на банковата сметка можете да намерите на Интернет адресhttp://portal.nap.bg/ospage?id=21

Как да проверя дали съм здравно осигурен?

Можете да проверите Вашия здравноосигурителен статус в Интернет, като въведете Вашия единен граждански номер.

Каква част от здравната осигуровка се плаща от работодателя и каква част от работника?

Заплащането на здравната осигуровка за лица по трудово правоотношение се разделя между работодателя и работника в съотношение 60:40

Как се осигуряват децата?

Всички деца до навършване на 18 годишна възраст или до завършване на средното си образование се осигуряват за сметка на държавния бюджет. За сметка на държавния бюджет се осигуряват и студентите редовно обучение до навършване на 26 годишна възраст.

Как се осигуряват пенсионерите?

Всички пенсионери, независимо от основанието за пенсиониране, се осигуряват за сметка на държавния бюджет.

Трябва ли да плащам осигуровка, ако съм работещ пенсионер?

Да. Трябва да заплащате 8% върху допълнителния доход, който получавате, в посоченото по-горе съотношение работодател-работник.

Как да се осигуря, ако съм безработен?

Вие ще бъдете осигурен за сметка на Фонд „Безработица“ само за времето, за което получавате обезщетение за безработица. Във всички други случаи, регистрацията в бюрото по труда не Ви освобождава от задължение за плащане на здравни осигуровки.

Как се осигуряват селскостопански производители?

Минималният месечен размер на осигурителен доход за лица, регистрирани като селскостопански производители или като тютюнопроизводители се определя със закона за бюджет на държавното обществено осигуряване. За 2014 година минималният размер е 240 лева. Дължимите вноски се изчисляват като 8% върху съответния минимален осигурителен доход.

Как се изчислява осигурителният доход на лица, които работят на непълно работно време?

Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които съгласно условията на трудовия договор работят при непълно работно време или непълен месец, се определя пропорционално на законоустановеното работно време, съответно на пълния брой на работните дни през месеца.

Какъв е минималният осигурителен доход на хората с увреждания?

Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които работят в специализирани предприятия, трудово-лечебните бази и кооперациите на хората с увреждания, съгласно Закона за интеграция на хората с увреждания, се определя в размер 50 на сто от минималния осигурителен доход за съответната икономическа дейност и квалификационна група професия.

Как да се осигуря, ако получавам социално подпомагане?

Лицата подлежащи на социално подпомагане се осигуряват за сметка на държавния бюджет.

Трябва ли да се осигурявам, ако получавам енергийни помощи?

Не. Лицата, които получават целеви помощи за отопление се осигуряват за сметка на държавния бюджет.

Мога ли да се осигурявам за сметка на държавния бюджет ако съм специализант?

Не. За сметка на държавния бюджет се осигуряват докторанти по държавна поръчка, но не специализанти.

Мога ли да се осигурявам в НЗОК, ако съм временно пребиваващ в страната?

Не подлежите на задължително осигуряване при временно пребиваване в страната. Всички лица, които са получили разрешение за постоянно пребиваване подлежат на задължително здравно осигуряване.

Подлежа ли на задължително осигуряване, ако нямам никакви доходи?

Липсата на доходи се удостоверява с анкета от съответната общинска служба социално подпомагане. Ако при анкетата се установи, че отговаряте на условията за социално подпомагане или за получаване на помощи за отопление, то осигуровките, Ви ще се изплащат за сметка на държавния бюджет.

Мога ли да осигурявам членове на моето семейство?

Можете да осигурявате членове на Вашето семейство. За целта трябва да попълните Декларация по образец утвърден от НАП и НЗОК.

Трябва ли да се осигурявам, ако живея и работя в чужбина?

След 31.12.2005 г., ако сте български гражданин и живеете и работите в чужбина сте освободен от задължение за плащане на здравни осигуровки. За целта ежегодно трябва да подадете декларация до НАП за периода през, който ще отсъствате от страната(ако е по-голям от 183 дни в една календарна година). Образец на декларацията може да намерите на Интернет адреса на НАП.

Трябва ли да се осигурявам, ако съм студент в чужбина?

Ако сте студент редовно обучение, здравните Ви осигуровки са за сметка на държавния бюджет до навършване на 26 годишна възраст. За да удостоверите това, трябва да представите легализиран превод на съответното удостоверение за всеки семестър пред териториалното поделение на НАП по постоянен адрес.

Какъв процент трайна неработоспособност трябва да имам за да се осигурявам за сметка на държавния бюджет?

При всички случаи, когато Експертното решение Ви дава право на пенсия за инвалидност поради общо заболяване или социална пенсия за инвалидност.

Как да си закупя здравноосигурителна книжка?

Здравноосигурителната книжка се получава от избрания общопрактикуващ лекар.
Ако изгубите своята здравноосигурителна книжка, трябва да подадетет молба по образец до директора на Районната здравноосигурителна каса, от където ще получите нова срещу заплащане.

От къде да получа рецептурна книжка?

Рецептурна книжка се закупува от книжарница за медицинска документация. Рецептурната книжка се ползва само от болни със заболявания определени по списък от НЗОК. Рецептурната книжка се попълва от общопрактикуващия лекар и се заверява в съответната РЗОК.

Трябва ли да заплащам потребителска такса при посещение за изписване на лекарства?

Според Националния рамков договор, изписването на лекарства става след преглед на болния. Затова посещението за изписване на лекарства се определя като амбулаторен преглед и за него се дължи потребителска такса, освен в случаите на лица освободени от такава такса.

Кога се прекъсват здравноосигурителмите права?

Когато имате три или повече неплатени здравни вноски в последните три години.

Как се възстановяват прекъснати здравноосигурителни права?

Правата се възстановяват след заплащане на дължимите месечни вноски за последните три години. Правата се възстановяват от датата на заплащане на дължимите вноски.

Трябва ли да заплащам медицинската помощ, ако съм с прекъснати здравноосигурителни права?

Лицата, които са с прекъснати здравноосигурителни права заплащат медицинската помощ по цени, определени от лечебното заведение.