ВИЗИЯ

vision final

 

 

 

Стремим се да работим за здравеопазване, в което пациентът е незаобиколим фактор, признат и уважаван, като активен участник във формирането на здравни политики. Вярваме в сътрудничеството с медицинските професионалисти, чрез диалог и обмен на идеи.

Основен елемент в нашата визия е здравословното недоверие, което ни води към ангажимент за прозрачност и откритост във връзка с политическите процеси и дейностите на здравните власти.

Нашата мисия включва истинско представителство на пациентите, независимо от техния статус, географска локация или други диференциращи признаци, осигурявайки глас на всеки човек в системата на здравеопазване.

МИСИЯ

mission final

 

 

 

Мисията на Сдружение за Развитие на Българското Здравеопазване цели да гарантира правата на пациентите и обществото във формирането на политики и програми за промени в здравната и социалната система. Нашата цел е създаването на висококачествена, безопасна и равнопоставена здравна и социална среда, като пациентът е поставен в центъра на вниманието.

Сдружението се ангажира с активното въвличане на пациентите като равнопоставени партньори в политическия диалог и вземането на решения в областта на здравеопазването.

Вярваме в необходимостта от намаляване на неравенствата и несправедливостта в достъпа до здравни грижи. Сдружението подкрепя гласът на пациента, считайки го за отражение на реалността за заболяванията, лечението и очакванията от здравеопазващата система.

С подкрепа и сътрудничество се стремим към създаване на справедлива и достъпна здравна и социална система, отговаряща на индивидуалните нужди на всеки гражданин.

ЦЕЛИ

aim final

 

 

 

1. Създаване на обществена подкрепа за развитие и усъвършенстване на българското здравеопазване:
 Провеждане на информационни кампании и образователни инициативи с цел повишаване на осведомеността и ангажираността на обществото към въпросите на здравеопазването.
2. Национално признание като водеща пациентска организация:
 Работа за утвърждаване на позицията на сдружението като ключов фактор в представляването на интересите на пациентите на национално равнище.
3. Развитие на мрежа от контакти с отговорните здравни и социални институции:
 Установяване на партньорства и връзки с ключови институции в сферата на здравеопазването с цел активно участие във вземането на решения и формулирането на политики.
4. Популяризиране на идеите и експертизата чрез дългосрочни медийни партньорства:
Сътрудничество с медийни платформи за популяризиране на инициативи, идеи и експертни становища, подкрепени от сдружението.
5. Повишаване на здравната и правната грамотност на пациентите и обществото:
 Провеждане на образователни програми и обучения с цел осигуряване на информиран избор във връзка със здравето и правата на пациентите.
6. Подобряване на достъпа и качеството на здравните и социалните услуги:
 Активно насърчаване на поставянето на пациента в центъра на системата и участието му във вземането на решения за подобряване на качеството и достъпа до здравни и социални услуги.
7. Развиване и имплементация на политики и стратегии за активно участие на пациентите:
 Работа в посока на създаване и реализация на политики, стратегии и услуги, които подчертават активното участие на пациентите във вземането на решения за тяхното здраве и лечение.
8. Превенция на дискриминацията:
 Съсредоточаване върху превенцията на дискриминацията във всички сфери, свързани с лечение, социални услуги, образование и работна среда.
9. Създаване на обществена подкрепа за развитието на здравното осигуряване:
 Изграждане на публична подкрепа и осведоменост за важността и необходимостта от устойчиво и ефективно здравно осигуряване.
10. Съдействие на пациенти при нарушени права:
  Предоставяне на съдействие и защита на правата на пациентите в случаи на нарушения, насърчавайки справедливост и равнопоставеност в системата на здравеопазването.