Цели

aim finalДа бъдем разпознати на национално ниво като водеща пациентска организация

Да развием мрежа от контакти с отговорните здравни и социални институции и агенции позволяваща ни да бъдем незаобиколим фактор при вземането на решения Да популяризираме идеите и експертизата си чрез дългосрочни медийни партньорства

Прочети още

ВИЗИЯ

vision finalВярваме, че пациента трябва да бъде поставен в центъра на здравеопазването. Това може да стане само, ако се чува неговия глас, а мнението му се зачита.

Ние сме убедени, че добрите решения за здравната система могат да бъдат постигнати, чрез диалог и сътрудничество с лекари, зъболекари, фармацевти и всички медицински професионалисти.

Прочети още

МИСИЯ

mission finalНашата мисия е да осигурим правото на пациентите и обществото да водят политики и програми за промени в здравната и социалната система повлияващи живота, здравето и равнопоставеността на хората с различни заболявания.
Нашата мисия е да осигурим правото на пациентите и обществото да водят политики и програми за промени в здравната система на страната.
 

Здравно Обслужване в ЕС

КАКВО Е ФОРМУЛЯР S2?

Да. Когато получите разрешение за лечение в друга държава чрез формуляр S2, не само че всички разходи по здравното обслужване се възстановяват (дори и ако те са по-високи, отколкото в държавата по осигуряване), но също така се покриват и пътните разходи. Формуляр S2:

 

 • се отнася за планирани здравни грижи (не за извънредни ситуации или инциденти);
 • означава, че здравното обслужване се покрива от осигуровките на пациента;
 • изисква официална молба, представяща медицинската необходимост;
 • задължително е предварително, експертно одобрение;
 • е валиден за 1 календарна година;
 • осигурява достъп до здравно обсужване според условията на държавата по местолечение (приемащата страна);
 • здравната система на държавата по местолечение заплаща болничните (не всички) разходи;
 • пациентът заплаща част от разходите, които след това се възстановяват чрез здравните му
 • осигуровки.

МОГА ЛИ ДА ТЪРСЯ ЗДРАВНО ОБСЛУЖАВАНЕ В ЧУЖБИНА, АКО ТАКОВА НЕ СЕ ПРЕДЛАГА В МОЯТА СТРАНА?

Предварително разрешение е необходимо за възстановяването на разходите, а не за определяне на достъпа до лечение. Ако дадено лечение не е налично в определена държава-членка и не е включено в спектъра на здравното осигуряване, тогава властите могат да откажат предварително разрешение. Ако лечението е включено в здравното осигуряване, но не е на разположение, то тогава е налице необосновано забавяне, следователно властите най-вероятно не могат да откажат. В този случай лечението, предоставено в чужбина, ще бъде покрито.Обикновено пакетът от обществено достъпни здравни услуги е определен доста общо, но ако съществуват по-точни списъци (като например подробни медицински класификации и кодове за финансово отчитане), те трябва да бъдат използвани за целите на възстановяването на разходите за трансгранично здравно обслужване.

ЗА КАКВИ ВИДОВЕ ЛЕЧЕНИЕ СЕ ОТНАСЯ?

Трансграничното здравно обслужване може да включва:

 • Консултация
 • Преглед
 • Хирургическа операция
 • Лечение, включително медикаментозно
 • Не е ограничено само до диагностициране

КАТО ПАЦИЕНТ ТРЯБВА ЛИ ДА ЗАПЛАЩАМ ВСИЧКИ РАЗХОДИ ПРЕДВАРИТЕЛНО И ТЕ ДА МИ БЪДАТ ВЪЗСТАНОВЯВАНИ НА ПО-КЪСЕН ЕТАП СЛЕД ТОВА?

Вместо да възстановяват разходите на пациента, държавите-членки по осигуряване могат да решат да заплащат директно на доставчика на здравно обслужване. Това не е задължение, а възможност. Това е обяснението в чл. 7.4: „Разходите за трансгранично здравно обслужване се възстановяват или заплащат директно от държавата-членка по осигуряване до размера на разходите, които биха били поети от държавата-членка по осигуряване, ако това здравно обслужване беше предоставено на нейна територия, без да се надхвърлят действителните разходи за предоставеното здравно обслужване.” За извънболнична помощ, пациентите имат възможност да търсят здравно обслужване в чужбина без предварително разрешение и при завръщане да подадат молба за възстановяване на разходите.

НА КАКВИ ОСНОВАНИЯ МОЖЕ ДА БЪДЕ ОТКАЗАНО ПРЕДВАРИТЕЛНО РАЗРЕШЕНИЕ?

Тези основания трябва да бъдат обяснени и ясно дефинирани, за да се избегнат, до колкото е възможно, произволни решения. Държавата-членка по осигуряване може да откаже да предостави предварително разрешение:

 • ако пациентът, желаещ трансгранично здравно обслужване, бъде изложен на неприемлив риск за безопасността;
 • ако населението бъде изложено на съществен риск за безопасността;
 • ако въпросното лечение се предоставя от доставчик на здравно обслужване, който предизвиква
 • сериозни съмнения за спазването на стандартите и насоките за качество и безопасност;
 • или ако въпросното здравно обслужване може да бъде предоставено на нейна територия в
 • рамките на срок, който е обоснован от медицинска гледна точка.

СЪЩЕСТВУВАТ ЛИ СПЕЦИФИЧНИ ОСОБЕНОСТИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА РЕДКИТЕ БОЛЕСТИ?

Член 13 гласи, че Европейската комисия и държавите-членки трябва да се стремят да осведомяват медицинските специалисти за инструментите, с които те разполагат на равнището на Съюза и които подпомагат правилната диагностика на редките заболявания, по-конкретно базата данни Orphanet и европейските референтни мрежи; и да осведомяват пациентите, медицинските специалисти и органите, отговарящи за финансиране на здравното обслужване, за възможностите, осигурени с Регламент (ЕО) №883/2004, за изпращане на пациенти с редки заболявания в други държави-членки дори за диагностика и лечение, които не се предлагат в държавата-членка по осигуряване.

КЪДЕ МОГА ДА НАМЕРЯ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЗДРАВНИ ГРИЖИ И УСЛУГИ В ДРУГИТЕ ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ?

Информацията за трансграничното здравно обслужване е обяснена в съображение 48: „За да могат пациентите да упражняват на практика правото си на трансгранично здравно обслужване, е необходима подходяща информация по всички основни аспекти на трансграничното здравно обслужване. За трансграничното здравно обслужване един от механизмите за предоставяне на такава информация е създаване на национални точки за контакт във всяка държава-членка.”

КАКВО МОГА ДА НАПРАВЯ В СЛУЧАЙ, ЧЕ НЕЩО СЕ ОБЪРКА? КОЙ Е ОТГОВОРЕН?

Жалбите и търсенето на отговорност са разяснени в член 4.2 (в): „Има прозрачни процедури за подаване на жалби и въведени механизми за пациентите, които им позволяват да търсят поправяне на вредите, в съответствие със законодателството на държавата-членка по местолечение, при претърпени вреди в резултат на полученото от тях лечение.”

МОЖЕ ЛИ ДА СЕ ЛОБИРА ЗА ПЪЛНОТО ПОКРИВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ?

Да. Според член 7.4 „Дори когато пълният размер за трансгранично здравно обслужване надвишава размера на разходите, които биха били поети, ако здравното обслужване е било предоставено на нейна територия, държавата-членка по осигуряване може да реши да възстанови пълния размер.” Всяка държава-членка може да реши (ако е приканена да го направи) да възстанови пълния размер на разходите в случаите, когато реалните направените разходи надвивашват размера на разходите, които биха били възстановени в страната по осигуряване. Държавите-членки, които желаят да подкрепят пациентите с редки болести, могат да изберат тази опция, но това не е задължително.