Министъра на здравеопазването потвърди представителността на СРБЗ

Със заповед на министъра на здравеопазвнаето РД-01-118/08.03.2024 беше потвърдена представителността на Сдружение за развитие на българското здравеопазване по смисъла на чл. 86 б ал.1 от Закона за здравето.

Организацията се определя за представителна за срок от три години от влизане в сила на заповедта.