+359 885904502  София, ул. Нишава № 121        office@bgpatients.org

Search Our Site

Регистрация

Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК)

НЕЛК е самостоятелно юридическо лице, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министерството на здравеопазването. НЕЛК е органът, пред който се обжалват експертните решения постановени от Териториални експертни лекарски комисии (ТЕЛК), които освидетелстват лицата за трайна неработоспособност/вид и степен на увреждане. Медицинските досиета постъпват в НЕЛК чрез Регионалните картотеки за медицински експертизи (РКМЕ). Съставите на ТЕЛК в страната са 71, НЕЛК е само една.

 

Процедура и документи

Експертизата на трайно намалената работоспособност се извършва от ТЕЛК и НЕЛК. Подготовката на хората с увреждания за явяване пред комисиите на ТЕЛК се извършва от техния личен лекар. Той определя нужните медицински документи, прегледи, консултации и изследвания, които са нужни на съответния човек, освен това му дава медицинско направление за ТЕЛК. С него пациентът отива в съответната комисия по местоживеене.

Какво да направя, ако съм трудно подвижен и не мога да стигна до ТЕЛК?

Хората, които по медицински показания не са в състояние да се явят в ТЕЛК или НЕЛК, се освидетелстват на място в дома им, или в болницата, където са настанени. За тази цел те трябва да разполагат с медицинско удостоверение от лекуващия им лекар или направление от личния им лекар. За да изпълни задачата по експертизата на лежащо болни, ТЕЛК осъществява посещение в дома на регионален принцип, тоест в рамките на съответната област, а НЕЛК осъществява домашни посещения на територията на цялата страна.

Дължат ли се такси за подготовка на документи за освидетелстване от ТЕЛК/НЕЛК?

Здравноосигурените лица не заплащат изследванията и консултациите назначени от личния лекар или специалиста за целите на медицинската експертиза.

Здравнонеосигурените лица трябва да заплатят стойността на извършените за целите на медицинската експертиза изследвания и консултации.

При получаване на Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК не се дължат такси.

В какви срокове се получават документите от комисиите?

Експертните решения на ТЕЛК се получават в деня на освидетелстването или по пощата с обратна разписка. Освидетелстването на лицата, явяващи се на ТЕЛК/НЕЛК се извършва в тримесечен срок от получаване на медицинската документация в комисиите. С Постановление № 179 от 27.06.2014г. са премахнати специализираните ТЕЛК по очни, психични и белодробни болести, считано от 08.07.2014г. Лицата с такива заболявания се освидетелстват от ТЕЛК в присъствието на консултанти, които са специалисти по съответните заболявания.

Лично ли трябва да се получи Експертното решение?

Експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК се получава лично или от лице, което е упълномощено с нотариално заверено пълномощно.

Какви са възможностите за обжалване на решенията?

Обжалванията и възраженията от страна на заинтересованите лица и органи (освидетелстваните, осигурителите, НОИ, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията за хората с увреждания и органите на медицинската експертиза на работоспособността) срещу решенията на НЕЛК се правят пред административния съд, в чийто район се намира постоянният или настоящият адрес на жалбоподателя по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

За да подадете документи за ТЕЛК прилагате следните документи:

Протокол от личния лекар за ТЕЛК-комисия с подробно описание на заболяването, лечението, което превеждате и усложненията, както и лекарствата, които получавате;

Етапна епикриза от проведеното лечение,

Разчитане на MRI, SPECT/CT, PET/CT;

Прилагате и адрес / координати за кореспонденция. 

Ще получите писмо-покана по пощата за явяване пред ТЕЛК-комисията с адрес, дата и час и с допълнителни уточнения за необходими документи, които да бъдат допълнително приложени.

Нашият централен офис

 
Сдружение за развитие на българското здравеопазване  ул. Нишава № 121
София, 1408
България
+359 885815108
+359 885904502
e-mail:office@bgpatients.org