+359 885904502  София, ул. Нишава № 121        office@bgpatients.org

Search Our Site

Регистрация

Сдружение за развитие на българското здравеопазване отправи предложение във връзка с публикуван на 12.07.2022 за обществено обсъждане Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 9 от 2009 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантирани от бюджета на Националната здравноосигурителна каса.
Предложението касае нормативен пропуск и има за цел да реши въпроса с издаването на Съобщение за смърт от страна на общопрактикуващите лекари, които в момента нямат вменено подобно задължение и не получават заплащане за това от НЗОК.

Европейските референтни мрежи (ЕРМ) са създадени през 2017 г. в съответствие с чл. 12 от Директива 2011/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета в областта на редките и комплексни заболявания. В момента има 24 виртуални мрежи, включващи доставчици на здравни услуги, специализирани в различни области на медицината. Органът за управление на ЕРМ система е Съветът на държавите-членки (СДЧ), който се състои от национални органи, определени от всяка държава-членка.
Както признава СДЧ в изявлението си от 2019 г., за да се осигури правилно и устойчиво функционирането на ЕРМ и да извлече всички ползи за пациентите, страдащи от редки и сложни заболявания в целия ЕС, ЕРМ трябва да бъдат свързани по ясен и стабилен начин с здравни системи на държавите-членки.
През 2018 г. беше създадена специална работна група за ЕРМ за интегрирането им в националните здравни системи и да предлага решения на СДЧ и отделните държави членки.
На 16 март 2022 г. Комисията е изпратила официално писмо до постоянните представителства на държавите членки в ЕС, с което като ги кани да номинират до 1 септември 2022 г., по един компетентен орган, който да участва от името на своята страна в това Съвместно действие (и други съвместни действия, включени в работната програма за 2022 г.).

На 19.08.2022 г. (петък) от 14:00 часа в Медицинския факултет на Тракийския университет, Стара Загора ще се проведе лекция насочена към млади специалисти-гастроентеролози, на тема “Значимост на ранната диагностика на хепатоцелуларния карцином при пациенти с хронични чернодробни заболявания”

Лекцията е част от проекта на "Сдружение за развитие на българското здравеопазване" за необходимостта и методите на изследване на пациенти с хронични чернодробни заболявания, с цел ранна диагностика на хепатоцелуларен карцином.

Лектор ще бъде проф. Доц.д-р Мариана Пенкова

Доц.д-р Мариана Пенкова завършва медицина през 1988 г. От 1989 г започва работа като клиничен асистент във ВМИ Стара Загора. През 1993 г защитава специалност Вътрешни болести в МУ – София; през 1995 г - специалност Гастроентерология и диететика в МУ – София; през 2014 – специалност Медицинска педагогика в МУ- София. Работи последователно като старши асистент, а от 1996 г. - главен асистент в Катедра по Вътрешни болести и Катедра Здравни грижи на Медицински факултет на Тракийския университет. През 2013 г защитава успешно и придобива образователна и научна степен Доктор по медицина, а от 2016 г заема академична длъжност Доцент по научната специалност “Гастроентерология”

Нашият централен офис

 
Сдружение за развитие на българското здравеопазване  ул. Нишава № 121
София, 1408
България
+359 885815108
+359 885904502
e-mail:office@bgpatients.org