+359 885904502  София, ул. Нишава № 121        office@bgpatients.org

Search Our Site

Регистрация

 biological therapyАКО СТРАДАТЕ ОТ АНКИЛОЗИРАЩ СПОНДИЛИТ(АС), РЕВМАТОИДЕН АРТРИТ(РА) ИЛИ ПСОРИАТИЧЕН АРТРИТ(ПСА) И ВАШИЯТ РЕВМАТОЛОГ ВИ Е НАСОЧИЛ КЪМ ЛЕЧЕНИЕ С БИОЛОГИЧНИ МЕДИКАМЕНТИ, МОЖЕ БИ СЕ ПИТАТЕ КАКВО ВИ ПРЕДСТОИ.

ИНФОРМАЦИЯТА ПО-НАДОЛУ ЩЕ ВИ ДАДЕ ОТГОВОР. 

 

 В момента в България са налични следните биологични и биоподобни медикаменти:

 

Хумира (Adalimumab)

Енбрел (Etanercept)

Симпони (Golimumab)

Цимзия (Certolizumab)

Роактемра (Tociizumab)

Мабтера (Rituximab)

Ремсима (Infliximab)

Инфлектра (Infliximab)

Косентикс (Secukinumab)

Необходимо да знаете няколко основни  понятия, които ще срещнете в текста по-надолу :

ЕЛР – експертно лекарско решение, което се издава от ЕЛК

ЕЛК – експертна лекарска комисия (такива има в София, Пловдив и Варна)

BASDAI – индекс, показващ активността на заболяването при Анкилозиращ Спондилит (болест на Бехтерев)

ASDAS – индекс, показващ активността на заболяването при АС (анкилозиращ спондилит)

DAS28 – индекс, който показва активността на заболяването при РА (ревматоиден артрит)

БМАРЛ – болест-модифициращи антиревматични лекарства

НЗОК – Национална здравноосигурителна каса

РЗОК – Районна здравноосигурителна каса

За да започнете лечение с биологични средства трябва да направите няколко неща:

 1. Проверете здравноосигурителния си статус

Редовно проверявайте здравноосигурителния си статус. Изключително важно е да сте  здравноосигурен, за да получавате лекарства и лечение, реимбурсирани от НЗОК. Може да направите проверка  в интернет-сайта на Националната Агенция за Приходите www.nap.bg, както и в офисите на НАП.

 1. Закупете рецептурна книжка на хронично болния.

В случай, че все още нямате издадена рецептурна книжка, трябва да закупите такава от аптека, продаваща медицинска документация на здравната каса.  Личният ви лекар може да ви насочи къде се намират тези книжарници във вашия град.

Книжката се попълва от личния ви лекар.

Заверявате я в Районната Здравноосигурителна Каса (РЗОК).

 1. Посетете ревматолог

Лекуващият ви ревматолог трябва да е напълно наясно с процедурата, през която трябва да минете, на какви критерии трябва да отговаряте и той ще е специалистът, който ще ви ръководи през процеса на кандидатстване за лечение с биологични лекарствени средства.

Изискванията за лечение на Ревматоиден Артрит, Анкилозиращ Спондилит, Ювенилен Артрит, Псориатичен Артрит с биологични медикаменти може да изтеглите от сайта на НЗОК - www.nhif.bg

 1. Преминаване през амбулаторна процедура 42 по НЗОК

Лекуващият ви ревматолог ще ви насочи къде можете да преминете по амбулаторна процедура 42 за амбулаторно проследяване/диспансеризация на пациенти с тежкопротичащи полиартропатии и  спондилопатии“, за да ви бъдат подготвени необходимите изследвания за започване или продължаването на лечението с биологични медикаменти.

 1. Явяване пред ЕЛК

След преминаване по „Амбулаторна процедура 42 за амбулаторно проследяване/диспансеризация на пациенти с тежкопротичащи полиартропатии и  спондилопатии“ ви предстои явяване пред Експертна лекарска комисия ( такива има в София, Пловдив и Варна)

Необходимите изследвания при започване на лечение с биологични средства са :

 • ПКК с ДКК (пълна кръвна картина с диференциално броене)
 • СУЕ, ЦРП ( показатели, които са индикатор за възпалителен процес)
 • АСАТ, АЛАТ (чернодробни ензими)
 • Креатинин (проследява бъбречната функция)
 • Урея
 • Туберкулинова проба / Манту ≤5мм, ако е над 5мм е необходим квантиферонов тест и/или консултация с пулмолог за изключване на латентна туберкулоза.
 • Рентгенова снимка на бял дроб с разчитане
 • Хепатитни маркери /HBsAg, anti-HCV/
 • Изследване за носителство на вируса на HIV
 • Триглицериди и холестерол – при лечение с Роактемра(Tocilizumab)
 • Ревматоиден фактор – при РА
 • Рентгенови снимки на стави, гръбначен стълб и др. с разчитане
 • BASDAI; ASDAS и DAS28 – в зависимост от заболяването – прави се от лекуващия ревматолог.
 • За жени в детеродна възраст – консултация от акушер-гинеколог, удостоверяваща липса на бременност
 • Прилага се здравно досие на хронично болен с проследяване на заболяването от диагностицирането до момента: амбулаторни листове, удостоверяващи назначена предходна терапия с отразени срокове на приложение, с данни за неповлияване и/или нежелани лекарствени реакции(НЛР) и предложение за лечение с биологично средство. За да започнете лечение с биологични медикаменти е необходимо да сте преминали през стандартната, т.нар. базисна терапия, която да е била с недостатъчен или без ефект.


Всички изследвания трябва да са на оригинални бланки с подпис и печат, включително и разчитането на рентгеновите снимки. В РЗОК се подават оригиналите.

Необходимите изследвания при продължаване на лечението с антицитокинови медикаменти са :

 • ПКК с ДКК (пълна кръвна картина с диференциално броене)
 • СУЕ, ЦРП( показатели, които са индикатор за възпалителен процес)
 • АСАТ, АЛАТ(чернодробни ензими)
 • Креатинин( проследява бъбречната функция)
 • Триглицериди и холестерол – при лечение с Роактемра (Tocilizumab)
 • Ревматоиден фактор – при РА
 • BASDAI; ASDAS и DAS28 – в зависимост от заболяването – прави се от лекуващия ревматолог
 • За жени в детеродна възраст – консултация от акушер-гинеколог, удостоверяваща липса на бременност.

Проследяването на ефекта от лечението се извършва на 12-тата седмица от започването му и при кандидатстване за ново лечение на шестия месец. Необходимо е на 12-та седмица от лечението да си направите изброените по –горе изследвания.

При лечение с Роактемра (Tocilizumab) – изследвания се правят на 1, 3 и 6 месец от лечението (при първи курс на лечение)

 1. Подаване на документите в РЗОК на територията, на която сте направили избор на личен лекар.

Документите не се връщат, затова е добре да си направите копия. При подаването им запазете входящия номер за бъдещи справки. Справки могат да бъдат правени на телефоните носочени в сайта на НЗОК или в РЗОК.

При подаване на документите в РЗОК е необходимо да носите и копие от експетно решение на ТЕЛК, ако имате такова.

 1. РЗОК изпраща по служебен път документите към НЗОК.

Сроковете, в които НЗОК трябва да се произнесе с решение са:

За първи протокол  – 2 месеца от датата на  подаване на документите

За всеки пореден протокол - 1 месец от датата на постъпване  на документите в НЗОК (РЗОК до 5 дни от получаване на документите има задължение да ги изпрати до НЗОК).

При смяна на медикамент - 1 месец от датата на постъпване  на документите в НЗОК (РЗОК до 5 дни от получаване на документите има задължение да ги изпрати до НЗОК)

 1. Получаване на издадения протокол от РЗОК .

След като сте получили положителен отговор, че отпускането на лекарството е одобрено трябва да посетите РЗОК във вашия град, където ще получите заверния протокол. Носете си рецептурната книжка и входящия номер, който сте получили при подаване на документите. Протокола може да бъде получен и от съпруг(а), законен представител или друго изрично упълномощено лице, срещу представяне на съответен документ, доказващ качеството на получателя.

 1. Получаване на лекарството от аптеката

С протокола и рецептурната книжка трябва да отидете при личния си лекар, който да ви издаде рецепта. Копие от протокола трябва да остане при лекаря.

С рецептата, рецептурната книжка и оригиналния протокол трябва да отидете в предпочитаната от вас аптека, за да получите предписания ви медикамент.

Копие от протокола трябва да остане в аптеката. Всеки път, когато получавате лекарството си носете оригиналния протокол, където фармацевтът трябва да сложи печат и дата, с които се удостоверява получаването на лекарството.

РЕЦЕПТАТА ИЗДАДЕНА ОТ ЛИЧНИЯ ЛЕКАР Е ВАЛИДНА ЗА СРОК ОТ 15 ДНИ.

Вашият личен лекар може да Ви издаде и рецепта за период от 3 месеца.

 1. При отказ да ви бъде отпуснато лечение уведомете лекуващия ви ревматолог за причината за отказа, за да може да ви насочи как да постъпите в конкретния случай.

Ако смятате, че неправомерно ви е отказано лечение, или издаването на протокола се е забавило извън рамките на регламентираните срокове,може да подадете жалба в НЗОК. Може да се обърнете за съдействие към представители на Организация на пациентите с ревматологични заболявания в България, като ни пишете на revmatologia.org@gmail.com

Към представители на Организацията можете да се обърщате и в случай на забавена доставка на медикамент в аптеката.

Нашият централен офис

 
Сдружение за развитие на българското здравеопазване  ул. Нишава № 121
София, 1408
България
+359 885815108
+359 885904502
e-mail:office@bgpatients.org